Interimschef

En chef slutar eller en vakans uppstår plötsligt inom organisationen eller företaget, Hur löser ni det – just nu och den närmaste tiden? Är det så att ni kanske funderar ni på att låta en befintlig medarbetare också axla detta ansvar och ”hålla ställningarna” utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, med risk att tappa resultat, tid, marknadsandelar, personal eller pengar?

Får vi ge dig ett råd? Hjälp finns att få!

Olika behov uppstår mest hela tiden och över tiden. Då vill ni ha kompetens och erfarenhet att lita på. En person med gedigen ledarerfarenhet, som redan har gjort allt det där ni behöver hjälp med. En senior interimskonsult eller managementkonsult som snabbt är operativ, leder, förbättrar, levererar, fixar, tar ansvar, utvecklar och skapar bestående värde och resultat. En doer som får saker gjort bra helt enkelt, en genomförande-konsult.

Business as usual, fast bättre med hjälp av en konsult från DLMC.

Verksamhetskonsult

Verksamhetsutveckling och rådgivning

För oss handlar verksamhetsutveckling om att ha förmågan att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten, att helt enkelt bli bättre på det man gör. Att lära alla inom organisationen så att de vet vad som ska göras och hur – på vilket sätt – för att uppnå målen. Allt hänger ihop i verksamheten: processer, system, medarbetare och hur man arbetar. Det är lätt hänt att bli lite hemmablind, att fortsätta på den upptrampade stigen när allt rullar på inom organisationen, tills en dag då det inte fungerar längre. Något måste göras. Men vad? Vilka åtgärder och beslut måste tas? Vad får det för konsekvenser? Det behövs nya ögon och någon som har utifrån-och-in tänk och tvärtom. Av erfarna konsulter som har jobbat med förändringsledning, som har utvecklat olika verksamheter och processer och som faktiskt vet vad som krävs för att genomföra den förändringsresan. Det är här som jag som konsult kommer in som en resurs till er. Nya tankar och nya perspektiv är nyckeln till att göra organisationen bättre idag och bättre rustade för framtiden.

Verksamhetsanalys
Låt mig komma ut till er och göra en VERKSAMHETSANALYS av eran verksamhet som normalt tar mellan 1 till 2 veckor.
Verksamhetsanalys är en strukturerad och objektiv genomlysning av er organisationsförmåga utifrån er verksamhet. Att utifrån era organisatoriska och tekniska förutsättningar förstå var ni befinner er idag och var ni borde vara imorgon. Det kommer att bidra med ett ovärderligt verktyg i era investeringar för framtiden.
Syftet med analysen är att kunna identifiera områden som innebär förhöjd risk eller där det finns inbyggd potential till effektiviseringar. Analysen resulterar i ett antal rekommendationer och ett förslag till förändringsplan.

Metodik och resultat vid verksamhetsanalys
Ett analysprojekt startar alltid med att sätta projektmål där jag tillsammans med kunden tillser att effektmålen är mätbara, specificerar vilka processer och organisationsfrågor som ska genomlysas.

Nuläget
Gemensamt med kunden så kartläggs nuläget i de identifierade processerna där styrkor, svagheter, flaskhalsar, olikheter och manuella steg i befintliga arbetsprocesser, rutiner och system beskrivs. Nulägesanalysen belyser även eventuella olikheter inom respektive process för företaget eller organisationen.

Design
Med nuläget som grund kan man gå vidare med att analysera det önskade börläget. Börläget innebär att befintliga styrkor lyfts, identifierade svagheter förbättras eller ersätts med nya processteg och/eller ny systemfunktionalitet. Analysarbetet dvs vilka förbättringar som bör genomföras sker tillsammans med kund, därefter designar jag förslag på förbättringar i process och system.

Resultat
Rapporten utgör ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med de åtgärderna som ger högst värde, tydligt identifierade. Vidare kan jag bistå med förändringsledning vid införande av nya processer och driftstöd av den nya systemlösningen.
Det är upp till er att bestämma om ni därefter väljer att anlita mig efter de föreslagna förändringarna.

Projektledning

Ett framgångsrikt projekt kräver klara mål, strukturerad planering och uppföljning, förmåga att identifiera och undvika risker samt smidigt hantera förändringar. Det kräver även moget ledarskap för att få både teamet och andra funktioner i organisationen att arbeta gemensamt mot målen.

Ett framgångsrikt projekt kräver även en omgivande organisation som stöttar och följer upp. En omgivning som kan bestämma vilka projekt som skall drivas och vilka inte, kontinuerlig uppföljning av projektets resultat och vidtar åtgärder, men även en omgivning som aktivt stöttar sin projektledare, hjälper projektet navigera rätt i organisation med kunder och leverantörer.

Jag sätter mig in snabbt i uppgiften vare sig det gäller att driva ett projekt eller styra ett program så att de når framgång. Vi reder ut komplexiteten, fokuserar, engagerar team och organisation mot gemensamma mål.

Produktion/operational Excellence

Inom produktionsutveckling har jag en bred kompetens och lång erfarenhet, framförallt inom tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin men även inom processindustrin och andra branscher. Det är många företag som växer och som lider av dålig tillgänglighet i maskiner och utrustning, långa ledtider, undermålig leveransförmåga, företag som saknar klara och definierade rutiner-processer med många avbrott och slöseritimmar i verksamheten.

Jag hjälper till att klargöra interfacet från order till leverans, optimerar flödes-processen, förbättrar produktivitet samtidigt som vi säkrar leveransprecision och höjer kvalitetsnivån. Mitt arbetssätt baserar sig väldigt mycket på metodiken inom LEAN SixSigma där DMAIC processen är central.

(D = Define) (M = Measure) (A = Analyze) (I = Improve) (C = Control)

Under de senaste åren har jag haft ett stort antal projekt med fokus att framförallt:

 • Effektivisera MPS
 • Effektivisera kapacitet/produktionsplaneringen
 • Förändra och eller skapa ny produktionslayout
 • Förändra materialhanteringen inhouse
 • Höja produktiviteten/effektiviteten
 • Korta tillverkningsledtiden
 • Säkra leveranserna
 • Höja kvalitetsnivån
 • Implementering av 5S
 • Implementering av daglig styrning
 • Organisationsutveckling

Detta har i sin tur ökat lönsamheten samt konkurrenskraften hos dessa företag, ni finner resultaten från mina uppdrag under fliken referenser.

Utlandsetablering

Svensk produktion fortsätter att flytta utomlands, främst till Baltikum, Östeuropa och Asien, visar en undersökning som Montell & Partners har gjort i samarbete med Chalmers tekniska högskola. ”Det är framför allt billigare arbetskraftskostnader som lockar” I studien, som genomfördes för drygt ett år sedan, intervjuades 100 större företag med tillverkning i Sverige om var de planerar att placera sin produktion för Europamarknaden år 2020. Merparten av företagen svarade att de planerar att flytta delar av produktionen österut.

Att företag flyttar ut produktion på det här sättet kan ha flera förklaringar. Företagen vill ha billigare arbetskraft och få tillgång till kompetens som är svår att hitta på hemmaplan. En annan förklaring skulle kunna vara att företagen vill komma närmare marknaden och sina kunder.

Jag har erfarenhet av att etablera företag och produktionsenheter i Östeuropa.

Senast etablerade jag ett framgångsrikt bolag i Serbien där jag har etablerade kontakter, dels med Exportrådet men även med lokala myndigheter och entreprenörer.

Bransher/Fokusområde

 • Industri
 • Lager
 • Produktion
 • Logistik
 • Supply Chain
 • Företagsekonomi
 • Organisation

Uppdragsroller

 • CEO/VD
 • Operation Manager
 • Fabrikschef
 • Platschef
 • Produktionsteknisk chef
 • Inköpschef
 • Produktionschef
 • Logistikchef
 • Lagerchef
 • Projektledare